Shalom Kids Secunda

6C Caledonriver Street Secunda